Koordinátor BOZP

 

Koordinátor BOZP na stavbách plní povinnosti investora ve vztahu k zajištění BOZP při provádění stavebních prací. BOZP je nutné koordinovat na všech stavbách a při všech činnostech, což je povinnost daná zákoníkem práce.

Koordinátora ve smyslu zákona 309/2006 Sb., je nutné zřídit, když jsou splněny podmínky právních předpisů. Koordinátora jmenuje investor – zadavatel stavby.

Požadavky právních předpisů

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

 • práce ve výkopu o hloubce ›5m
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami
 • práce studnařské
 • práce potápěčské

Zákona 309/2006 Sb. §15

při výstavbě budou překročeny tyto limity:

 1. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den
 2. celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.

Ceny za vypracování plánu BOZP včetně projednání na OIP se pohybují v rozmezí 5.000,- Kč až 20.000,- Kč, cenu Vám upřesníme vždy pro danou stavbu podle rozsahu práce..

Cena pravidelných kontrol staveb, účast na kontrolních dnech a další plnění povinností je vždy dojednáno smluvně a cena se určuje dle rozsahu stavby.

© BOZP-PO s.r.o. v roce 2024