Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP na stavbách plní povinnosti investora ve vztahu k zajištění BOZP při provádění stavebních prací. BOZP je nutné koordinovat na všech stavbách a při všech činnostech, což je povinnost daná zákoníkem práce.

Koordinátora ve smyslu zákona 309/2006 Sb., je nutné zřídit, když jsou splněny podmínky právních předpisů. Koordinátora jmenuje investor – zadavatel stavby.

Požadavky právních předpisů

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.

 • práce ve výkopu o hloubce ›5m
 • práce ve výšce nad 10m
 • práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 • práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • práce s výbušninami
 • práce studnařské
 • práce potápěčské

Zákona 309/2006 Sb. §15

při výstavbě budou překročeny tyto limity:

 1. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den
 2. celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu.

[table id=1 /]

[table id=2 /]

Ceny za vypracování plánu BOZP včetně projednání na OIP se pohybují v rozmezí 5.000,- Kč až 20.000,- Kč, cenu Vám upřesníme vždy pro danou stavbu podle rozsahu práce..

Cena pravidelných kontrol staveb, účast na kontrolních dnech a další plnění povinností je vždy dojednáno smluvně a cena se určuje dle rozsahu stavby.