BOZP

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb. Jistě víte, že podcenění těchto povinností vyplývajících ze současné právní úpravy se nemusí vyplatit.

V oblasti BOZP jsme pro Vás připraveni zajistit následující:

 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků
 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad
 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení
 4. Školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
  • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
  • odborná školení zaměstnanců
  • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení
 5. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace
 6. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům
 7. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací
 8. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti
 9. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců
 10. Státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.